ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រូបថតរបស់ Factory

រោងចក្រ (1)

រោងចក្រ (10)

រោងចក្រ (2)

រោងចក្រ (3)

រោងចក្រ (2)

រោងចក្រ (2)

រោងចក្រ (4)

រោងចក្រ (1)

រោងចក្រ (11)

រោងចក្រ (1)

រោងចក្រ (3)

រូបភាពពិព័រណ៍

ទី០៨-ថាមពល-ថាមពល-កេនយ៉ា-២០១៩

SOLAIRE-EXPO-MAROC-2019

Canton-fair-2019-និទាឃរដូវ

មជ្ឈិមបូព៌ា-អគ្គិសនី-2019

ការបង្ហាញពន្លឺព្រះអាទិត្យ-ហ្វីលីពីន-ឆ្នាំ 2019

Canton-fair-2018

Vietnam-ETE-Enertec-Expo-2019